top of page

Uzmanlık Alanları

Genel Psikiyatrik Muayene & Tedavi ☀︎ Bebek Ruh Sağlığı

Bilişsel Davranışçı Terapi ☀︎ Eklektik (Bütüncül) Terapi ☀︎ Aile Terapisi 

Genel Psikiyatrik Muayene & Tedavi

Çocuk ve gençlerde psikiyatrik değerlendirme başvuruya neden olan şikayetlerin irdelendiği, gelişimsel sürecin gözden geçirildiği, bireyin bilinç, yönelim, algı, bellek, zeka, yargılama, iletişim ve gerçeği değerlendirme yetisi gibi işlevlerinin değerlendirildiği, psikiyatrik rahatsızlıklar açısından ayrıntılı aile öyküsünün alındığı, hem genel tıbbi rahatsızlıklar hem de genetik alt yapının öngörüldüğü ayrıntılı bir görüşme ve muayene sürecini kapsamaktadır. Psikiyatrik görüşme ve muayeneye ek olarak gerekli durumlarda psikometrik testler ve laboratuvar yöntemleri uygulanması gerekebilir, ilgili diğer branşlardan konsültasyon istenebilir. Tanıdan sonra tedavi planı ve tedavi alternatifleri çocuk/genç ve ebeveynleri ile detaylarıyla konuşulur. 

Image by Gabby Orcutt
Image by Colin Maynard

Bebek
Ruh Sağlığı

Bebek ve küçük çocukluk döneminde görülen yeme ve uyku sorunları, davranış problemleri, bağlanma problemleri gibi, gerek erken gelişimsel dönemde, gerekse yaşamın ilerleyen yıllarında çocuğun ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen birçok psikiyatrik durum ebeveyn-bebek etkileşimindeki sorunlar ile bağlantılı olarak gelişmektedir. Öte yandan, tıpta nörogelişimsel bozukluklar olarak ifade edilen otizm spektrum bozukluğu, entelektüel (zihinsel) yetersizlik, dil bozukluğu (sözel anlatım bozukluğu), dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi psikiyatrik problemler ise güçlü bir genetik/biyolojik altyapıya sahiptir ve bebeklik döneminden itibaren bulgularını gösterebilmektedir. Bebek Ruh Sağlığı disiplini 0-4 yaş aralığı içerisinde bu problemlerin tanınmasını ve tedavisini hedefleyen bir bilim alanıdır. Bu hedefe ulaşmak için bebek ve küçük çocuklar ebeveynleri ile etkileşim içerisinde iken incelenmekte ve tedavi sürecinde etkileşim rehberliği gibi özel yöntemlerden yararlanılmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi depresyon, anksiyete bozuklukları ve obsesif kompulsif bozukluk gibi birçok psikiyatrik sorunun tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bilişsel modele göre olaylar otomatik düşünceleri tetiklemekte, otomatik düşünceler ise duygusal, davranışsal ve fizyolojik tepkilere neden olmaktadır. Otomatik düşünceler çok köklü olarak inandığımız ve yaşamı yorumlamamız ile ilişkili olan ana inançlar ile bağlantılıdır.  Sıklıkla çok hızlı bir şekilde ve farkına varmadan oluşurlar. Bireyler genellikle otomatik düşünceyi değil, otomatik düşüncenin sonucu olarak ortaya çıkan duygu, davranış ve fizyolojik tepkileri fark ederler. Otomatik düşünceleri fark edemedikleri için yaşadıkları duygunun, davranışlarının ve fizyolojik tepkilerin genellikle doğrudan başlarına gelen olay ya da durumlar ile ilişkili olduğu kanaatine varırlar. Buna karşın, bilişsel modele göre bütün bunların nedeni tek başına olayın kendisi değil, otomatik düşünceler, yani olayı yorumlama şeklidir. Bilişsel davranışçı terapide bireyin olumsuz otomatik düşünceleri ele alınarak uygun teknikler ile değiştirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca mevcut sorunu arttırarak sıklıkla bir kısır döngüye yol açan etkin olmayan davranışların değiştirilmesi hedeflenmektedir.  

Image by youssef naddam

Bilişsel davranışçı terapi seanslar halinde ilerletilmekte, seans sayısı mevcut probleme ve danışanın özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Danışanın aktif katılımı gerekli olduğu için terapist ile ilgili işbirliği yapma motivasyonu olması gerekmektedir. Genel olarak psikiyatride etkinliği hakkında kanıta dayalı verinin en fazla olduğu terapi yöntemidir. Gerekli görüldüğü durumlarda ilaç tedavileri ile birlikte uygulanmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Belirli olgularda ilaç tedavisi ile bilişsel davranışçı terapinin birlikte kullanılması daha hızlı ve etkin tedaviye ulaşılmasını sağlayabilmektedir.

Image by Bekir Dönmez

Eklektik (Bütüncül) Terapi

Eklektik (Bütüncül) terapi birden fazla psikoterapi türüne ait tekniklerin bir arada kullanılmasıdır. Eklektik terapide terapist, iki ya da daha fazla terapi tekniğini bu terapilerin tek başına ortaya koyacağı etkiden daha olumlu bir etki alınacağı düşüncesi ile birleştirir. Eklektik terapi esnek bir yapıya sahip olduğu için birçok klinik problemin çözümü için kullanılabilir.  Eklektik terapiler psikanalitik terapi, bilişsel-davranışçı terapi ve varoluşçu psikoterapi gibi farklı terapi sistemlerinin bakış açılarından yararlanılarak uygulanır.  

Aile
Terapisi

Çocuk ve gençlerde uygulanan aile terapisinde odak noktası tek başına çocuk ya da genç değil, bir bütün olarak ailedir. Aile içerisindeki bütün ilişki örüntüleri, iletişim sorunları ve bunların çocuk ya da genç üzerine olan potansiyel etkileri gözden geçirilir. İlişki ve iletişim sorunlarında döngüsel bir özellik olduğu ve birbirlerini karşılıklı olarak etkiledikleri ilkesi ile hareket edilir. Aile terapisi, aile üyelerinin bütününün ya da birkaçının katılımı ile yürütülebilir. Terapi seanslarında aile bireylerinin ailelerinin işleyiş biçimi ile ilgili farkındalık kazanmaları ve sorun oluşturan noktaları bulup uygun çözüm yöntemlerine ulaşmaları hedeflenir. Aile terapisinin çocuk veya gencin bireysel terapisi ve/veya ilaç tedavisi ile birlikte sürdürülmesi mümkündür.  

Image by Liv Bruce
bottom of page